Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
Az érintettek személyes adatait a Biztosítók.hu Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18-22.; cégjegyzékszám: 06-09-014441; e-mail: [email protected]; telefonszám: 06 1 800 0008; a továbbiakban: „Biztosítók.hu”) kezeli.
A Biztosítók.hu a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) alapján a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv által nyilvántartásba vett biztosításközvetítő. A Biztosítók.hu az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-57926.

 

2. A Tájékoztató hatálya
Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a Biztosítók.hu adatkezelésére terjed ki.

 

3. Irányadó jogszabályok
A Biztosítók.hu tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a Bit. rendelkezései az irányadók.

 

4. A Biztosítók.hu tevékenysége, fogalmak
A Biztosítók.hu főtevékenysége a Bit. 398. §-ban meghatározott, a Bit. Harmadik könyv XXIX. Fejezete által szabályozott független biztosításközvetítői (alkusz) tevékenység, amely keretében az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Tájékoztató alkalmazásában:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A Biztosítók.hu elsősorban azon természetes személyek adatait kezeli, akik vele ügyfélkapcsolatban állnak, vagy korábban ügyfélkapcsolatban álltak. A Biztosítók.hu kezeli azon természetes személyek adatait is, akik vele ügyfélkapcsolatba kívánnak lépni, és ennek érdekében megkeresik. A Biztosítók.hu ezen túlmenően az egyes szerződésekhez kapcsolódóan kezeli azon természetes személyek adatait is, akik a Biztosítók.hu és az ügyfelek közötti jogviszonyban érintettek, és akik adatai kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges (adóstárs, meghatalmazott, stb.).
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Biztosítók.hu az érintett által megadott személyes adatokat, a jogviszony során keletkezett, a jogviszonnyal összefüggő személyes adatokat kezeli.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását a Biztosítók.hu nyomtatványainak kitöltésével és aláírásával, kölcsönnyújtás esetén Biztosítók.hutel kötött szerződésben, a szerződéskötéskor átadott tájékoztató szerint adja meg.

 

5. Az adatkezelés célja
A Biztosítók.hu tevékenységének ellátása (biztosítási szolgáltatás közvetítése) érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az érintett igényeinek feltárása, a biztosítási szerződés megkötése szempontjából releváns körülmények feltárása;
- Az ajánlatok begyűjtése, összesítése, érintettel való közlése;
- Az érintett és a biztosító közötti szerződés közvetítése, meglévő szerződés megszüntetése; kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása;
- Elszámolás, fizetések kezelése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, kintlévőségek kezelése, behajtása, igények érvényesítése;
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás

 

6. Az adatok felvétele
6.1. Az érintett adatszolgáltatása A Biztosítók.hu az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az érintett az adatait a Biztosítók.hu által rendszeresített online adatlapokon, az adatlapok kitöltésével adja meg. Az adatok felvételének helye a www.biztositok.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) regisztrációs felülete.
6.2. Más forrásokból történő adatfelvétel A Biztosítók.hu adatokat kizárólag törvény alapján jogszerűen igénybe vehető forrásból vesz át.

 

7. Az adatkezelés jogalapja
Az alábbiakban általánosságban kerülnek bemutatásra az egyes jogalapok. Az egyes adatkezelésekről a 9. pont ad részletes tájékoztatást.
7.1. Az érintett hozzájárulása Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Biztosítók.hu-val kapcsolatba lép, és kezdeményezi a Biztosítók.hu eljárását (Infotv. 6. § (6) bek.), az igények felmérését, kalkulációt, biztosítás közvetítését. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a Biztosítók.hu szolgáltatásának nyújtásához szükséges. Valamennyi esetben az érintett szabadon dönt a szerződéskötésről, a Biztosítók.hu eljárásáról, így az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Amennyiben az érintett a Biztosítók.hu-val szerződést köt, elfogadja az Üzletszabályzatot, és hozzájárul azon adatai kezeléséhez, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
7.2. Jogszabály rendelkezése
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.
7.3. Adatkezelés az Infotv. 6. § (5) bek. alapján
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A Biztosítók.hu tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor. (Infotv. 6. § (5) bekezdés).
Amennyiben az adatkezelés a jelen 7.3. pontban meghatározott jogalapon alapul, a Biztosítók.hu az érintettet tájékoztatja az adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségről, védendő érdekről.

 

8. Az adatok köre és kezelése
Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: az érintett személyazonosító adatai, kapcsolattartáshoz szükséges adatai. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás.
Az érintett által biztosítani kívánt tárggyal, személlyel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett a Weboldalon kalkulációt végez, meg kell adnia a biztosított tárggyal, személlyel (jármű, utasok, lakás) kapcsolatos mindazon adatokat, amelyek szükségesek a díjkalkulációhoz, az ajánlattételhez. Az adatkezelés célja a kalkuláció, az érintett számára alkalmas biztosítások összegyűjtése.
A közvetített (érintett által kiválasztott) biztosítással kapcsolatos adatok: A választott biztosítás alapjául megadott adatok, a biztosítás adatai, a biztosított tárgy, személy adatai, a megkötött szerződés, biztosít adatai.
A Biztosítók.hu-val történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Biztosítók.hu-val kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. panasz), az adatokat a Biztosítók.hu kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása.
A rögzített telefonbeszélgetés: A telefonbeszélgetéseket a Biztosítók.hu – az érintettek tájékoztatása mellett rögzíti. Az érintett a rögzített beszélgetésről tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá a beszélgetés pontos leiratát. Az adatkezelés célja fogyasztóvédelem, az érintett jognyilatkozatainak rögzítése, továbbá minőségbiztosítás (a Biztosítók.hu munkatársainak ellenőrzése annak érdekében, hogy az érintettel folytatott kommunikáció a jogszabályoknak megfelelően történjen).
Az Alkusz jogosult a távértékesítés során telefonon keresztül folytatott beszélgetést hangfelvétel útján rögzíteni, és a felvételt a vonatkozó jogszabályok betartásával az elhangzott nyilatkozatok tartalmának igazolására felhasználni. Az Alkusz a hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt határidőig őrzi meg. Az Ügyfél kérésére az Alkusz biztosítja az Ügyfél számára a lehetőséget, hogy a rögzített hangfelvételt az Alkusz helyiségében, helyben meghallgassa, arról másolatot, leiratot kérjen. Különleges adatot a Biztosítók.hu nem kezel.

 

9. Reklámozási célú adatkezelés
A Biztosítók.hu az érintettek hozzájárulása esetén jogosult arra, hogy a regisztrált érintettek felé reklámozási tevékenységet folytasson, ennek során az érintettnek a személyes megkeresés módszerével reklámot küldjön e-mailen, postai úton, vagy telefonon. Az érintettek a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

 

10. Adattovábbítás
10.1. Az adattovábbítás általános szabályai: A Biztosítók.hu személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
10.2. A biztosítási titokra vonatkozó szabályok: A Bit. 4. § 12. pontja alapján biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a Biztosítók.hu rendelkezésére álló adat, amely a Biztosítók.hu ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A Biztosítók.hu biztosítási titkot kizárólag a Bit.-ben meghatározott esetekben továbbít harmadik személyek részére.
10.3. Rendszeres adattovábbítások: A Biztosítók.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Biztosítók.hu az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójába lévő személynek. Engedményezés esetén a Biztosítók.hu az engedményezésről, és az ahhoz kapcsolódó adattovábbításról minden esetben tájékoztatja az érintetteket.
Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

 

11. Adatfeldolgozás
A Biztosítók.hu tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Biztosítók.hu-val kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Biztosítók.hu ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Biztosítók.hu hozzájárulásával jogosultak.
A Biztosítók.hu adatfeldolgozóként igénybe veszi a World Web Data Kft.-t (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky utca 18-22.). Az adatfeldolgozó a Biztosítók.hu számára informatikai szolgáltatásokat nyújt.

 

12. Adatbiztonság
A Biztosítók.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Biztosítók.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Biztosítók.hu az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Biztosítók.hu érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
A Biztosítók.hu az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Biztosítók.hu több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
12.1. Informatikai nyilvántartások védelme
A Biztosítók.hu az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
12.2. Papíralapú nyilvántartások védelme
A Biztosítók.hu a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, és egyéb, a Biztosítók.hu érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

13. Az adatkezelés időtartama
Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja adatait, a Biztosítók.hu azokat mindaddig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, vagy az adatkezelés célja meg nem szűnik.
Amennyiben az érintett a Biztosítók.hu közreműködésével biztosítást köt, a megkötött biztosítással kapcsolatos adatok kezelésének célja a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Amennyiben az érintett által kötött biztosítási szerződés megszűnik, a Biztosítók.hu az adatokat törli. Figyelemmel arra, hogy a Biztosítók.hu csak kivételesen szerez tudomást a megkötött biztosítás megszűnéséről (így például abban az esetben, ha arról az érintett a Biztosítás.hu-t tájékoztatja), a Biztosítás.hu az adatokat külön törlési kérelem hiányában az adatok megadásától számított tíz évig kezeli.
A Biztosítók.hu a személyes adatot törli, ha

 • a) kezelése jogellenes;
  Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Biztosítók.hu a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 • b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
  Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben a Biztosítók.hu az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Biztosítók.hu minden esetben tájékoztatást ad.
 • c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  A Biztosítók.hu az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
 • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
  Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést a Biztosítók.hu végrehajtja.


Törlés helyett a Biztosítók.hu – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Biztosítók.hu megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén a Biztosítók.hu az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Biztosítók.hu a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

14. Az érintettek jogai és érvényesítésük
A Biztosítók.hu az érintettet a kapcsolatfelvétellel – jelen Szabályzat útján – egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az érintett kérelmére a Biztosítók.hu tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Biztosítók.hu köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Biztosítók.hu helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Biztosítók.hu szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Biztosítók.hu az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Biztosítók.hu székhelyére, telephelyére címzett levélben.
Ha a Biztosítók.hu az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Biztosítók.hu tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti a Biztosítók.hu ügyfélszolgálatán a 1. pontban írt elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Biztosítók.hu kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

15. Belső adatvédelmi felelős
A Biztosítók.hu, mint gazdasági társaság pénzügyi szervezet, így köteles a pénzügyi szervezetként végzett adatkezelések vonatkozásában adatvédelmi felelős kinevezésére. A Biztosítók.hu-nál kinevezett belső adatvédelmi felelős eljár a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó ügyekben.

 

Frissítés dátuma: 2018.03.12.